Krmiči holubů, nebo šedí panteři?

Naše videa

Za císaře pána

Ako sa varia halušky

Co vidím z okna ložnice

Dolina


Chvilka poezie

Deník manžela šílené manželky

Úvodní stránka » Deník manžela šílené manželky

Ženu mám romanticky založenou. Tráví teď noci na terase, jelikož touží vidět padat hvězdy. Pověsil jsem jí tam moskytiéru, aby u toho zbytečně netrpěla. Pochybuji ale, že nějakou padající hvězdu vidí, jelikož usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne…..

A ještě jedna její zábava…

Komentáře

  1. Ahoj, je to velmi smutne1 ude1adlost aa0je to velke1 škoda česadkfdch pote1adpěčů aa0vůbec těchto lided. Ale každfd, kdo se chce na te9to lokaadlitě pote1adpět (myšadleno tedm proadve9zt zde hloubadkovfd ponor vzduch, triadmix) by se měl zamysadlet, zda me1 na to, jak po techadnicke9 stre1nce (odpoadvedaddaadjedced vfdstroj logisadtika) tak po stre1nce psyadchicke9, ktere1 zde ua0těchto ponorů hraje nesmedradnou roli. Již někoadliadkre1t jsem se na te9to lokaadlitě pote1adpěl ia0poměrně hluadboko aa0vedm, že na takoadve9m typu pnroou je zapoadtřebed velkfd more1l, ovle1adde1ned emoced aa0nepodadlehadnuted ve1bened hluadbin, proadtože čedm je pote1adpěč hlouadběji, tedm se ia0zvyadšuje pravadděadpoaddobadnost, že dojde ka0nějake9 mimoadře1dne9 ude1adlosti pod vodou aa0ne1sledně ia0na hlaaddině. Dnes je va0mf3dě (a vyznaadvaadčům DIR aa0daladšedch jinfdch sysadte9mů se to asi nebude ledbit) po ze1kladadnedm kurzu si nakouadpit vešadkerfd dostupnfd pote1adpěčadskfd mateadrie1l aa0pokouadšet osud. Toto jedadne1ned určitě neni podle me9ho ne1zoru spre1vně aa0je to velmi rychle1 cesta ka0proadble9admům. Tento fakol je ale na ne1s na instrukadtoadrech, aby jsme vysvětadlili aa0učili uchaadzeče ať už ze1kladadnedho, či pokroadčiadle9ho nebo speadciade1ladnedho kurzu ka0pokoře pod vodned hlaaddiadnou, proadtože jakmile si někdo začne mysadlet, že ovle1de1 vše, je to vstuadpenka do sra…k .(tedmto nemysadledm tento předadpad) Disadkuadtoadvat nad tedm zda pote1adpěči zahyadnuli na baroadtrauma plic či jinfdch orge1nů za0přeadtlaku způadsoadbene9 např. streadsem, či larynadgoadspasadmem po vnikadnuadtedm zmrazku za0druadhe9ho stupně PA nebo kysadledadkoadvou toxiadciadtou po pouadžited nevhodne9 směsi (v te9to hloubce toxicke9) je už asi zbyadtečne9, proadtože tato rizika jsou va0těchto podadmednadke1ch běžne1 aa0eliadmiadnujed je jen zkuadšeadnosti aa0dobrfd vfdcvik. — Utoadnuted může bfdt způadsoadbeno prakadticky čedmadkoadliv od nedoadstatku dfdchaadcedho me9dia, až po panicke9 stavy navoadzene9 nespre1vadnfdm pouadžedadve1adnedm pot. vfdstroje nebo prosadtfdm vytrhadnuadtedm autoadmaadtiky. Toto určed až soudned znaadlec va0oboru pote1adpěčadskfdch nehod. Kažaddoadpe1dně je podle me9ho nejaddůadleadžiadtějšed zachoadvat si určiadtou skromadnost aa0pokoru při takoadve9m to druho pote1adpěned. Ještě jedadnou Upředmadnou souadstrast pozůstaadlfdm aa0kamaadre1addům.a0Jirka

  2. Ono to nened ani tak oa0sysadte9mu, jako vyloadženě oa0lidech. Už va0OWD kurzu, kterfd jsem absoladvoadval, na ne1s instrukadtor nahradnul aa0požaaddoadval plno věced za0AOWD (včetně lehce fanaadticadke9ho proadsaadzoadve1ned DIR ideadoadloadgie), aa0po kurzu jsme všichni tak nějak tušili, že nějake1 karadtička nebo DIR konadfiadguadrace sa0pe1r pornoy va0logbooku za0ne1s pote1adpěče neděle1 (ono to chce přeaddeadvšedm DIR va0hlavě). Disadkuse nad předadčiadnami jake9adkoadliv nehody ovšem smysl me1, vyproadvoadkuje to napse1ned podobadnfdch předadspěvků jako Tve9ho, dedky za to. Třeba takoadve9to předadspěvky do disadkuse přiadnuted ty, kteřed si mysled, že sežrali moudadrost světa, popřeadmfdšadlet nad tedm, jak se pote1ped aa0že možne1 nejsou nesmradtelned. Kdyby bylo hned jasne9, co se stalo, nedisadkuadtoadvalo by se tolik, co všechno se mohlo ste1t aa0i to je potřeba přiadpoadmedadnat. Aa0to včetně te9 pokory, když čloadvěk leze do vody. Nejen při takoadve9mto druhu pote1adpěned, ale faplně pokažde9, když do te9 vody lezem. Bob